fbpx

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jsi naším členem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřuješ nám své osobní údaje. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Martin Šimek, Domažlické předměstí 650, 339 01, Klatovy, IČ: 04742176, jež provozuje webové stránky ​https://crossfitplzen.cz a provozovnu CrossFit Plzeň, Technická 6, 301 00 Plzeň.

Tvé osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 777 727 772 nebo na e-mailu: [email protected].

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

   1. Poskytování služeb, plnění smlouvy:
    • Tvé osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, případně adresa (pouze v případě zaslání produktů fyzicky).

   2. Vedení účetnictví:
    • Jsi-li naším členem, Tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

   3. Marketing – zasílání newsletterů a tipů:
    • Tvé osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jsi-li naším členem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Tě naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky. Pokud nejsi naším členem, zasíláme Ti newslettery jen na základě Tvého souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo zasláním e-mailu o zrušení odběru novinek.

   4. Pokročilý marketing na základě souhlasu:
    • Pouze na základě Tvého souhlasu Ti můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím emailu uvedeného v sekci Kontaktní údaje.

   5. Fotografická dokumentace:
    • Pro účely propagace živých akcí a reportů z těchto akcí zpracováváme Tvé fotografie, případně video z těchto akcí. Tvé osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo nebylo v konkrétních případech neuvedeno jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme Tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Ti můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Tvého souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Tvých osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Tvým osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem:

 • Facebook, Instagram a ostatní sociální platformy
 • Google
 • Rezervační systém
 • Účetnictví

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Tvá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj nás prostřednictvím e-mailu: [email protected].

Máš ​právo na informace,​​ které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžeš kdykoli vyzvat a my Ti doložíme ve lhůtě 14 dní, jaké osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš ​právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování​​ můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracováváme Tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat, nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru, omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud bys chtěl své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že ti informace pošleme ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažeme Tvé veškeré osobní údaje od sebe / ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Tě budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s Tvými údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nás nejprve budeš o tomto podezření informovat, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Ti zasíláme, jsi-li náš člen, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud členem ještě nejsi, posíláme Ti je jen na základě Tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Tě ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Tvého souhlasu nebudou Tvé osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 7. 5. 2019

Privacy Policy

PROTECTION OF PERSONAL DATA

If you are our member, newsletter subscriber or website visitor, you entrust us with your personal data. We are responsible for their protection and security. Please familiarize yourself with the personal data protection, principles and rights you have in connection with the GDPR (Regulation on the Protection of Personal Data).

WHO IS THE ADMINISTRATOR?

Martin Šimek, Domažlické predměstí 650, 339 01, Klatovy, ID: 04742176, which operates the website https://crossfitplzen.cz and the CrossFit Plzeň facility, Technická 6, 301 00 Plzeň.

We process your personal data as an administrator, i.e. we determine how personal data will be processed and for what purpose, for how long and we select any other processors who will help us with the processing.

CONTACT INFORMATION

If you want to contact us during the processing, you can contact us at +420 777 727 772 or by e-mail: [email protected].

SCOPE OF PERSONAL DATA AND PURPOSES OF PROCESSING

We process personal data that you entrust to us yourself for the following reasons (to fulfill these purposes):

Provision of services, fulfillment of the contract:

Your personal data in the scope of: e-mail, telephone, or address (only in the case of sending the products physically).

Bookkeeping:

If you are our member, we absolutely need your personal data (invoicing data) to comply with the legal obligation to issue and register tax documents.

Marketing – sending newsletters and tips:

We use your personal data (email and name), gender, what you click on in the e-mail and when you most often open it for the purpose of direct marketing – sending business messages. If you are our member, we do so out of legitimate interest, as we reasonably assume that you are interested in our news, for a period of 10 years from the last order. If you are not our member, we only send you newsletters based on your consent, for a period of 10 years from the date of grant. In both cases, you can withdraw this consent by using the unsubscribe link in each email sent or by sending an unsubscribe email.

Advanced Consent Marketing:

Only based on your consent, we can also send you inspiring offers from third parties or use your e-mail address, for example, for marketing and targeting advertising on Facebook, for a period of 10 years from the date of consent. Of course, this can be revoked at any time via the email listed in the Contact information section.

Photographic documentation:

For the purposes of promoting live events and reports from these events, we process your photos or videos from these events. We retain your personal data for the duration of the statute of limitations, unless the law provides for a longer period of time for their retention or it has not been stated otherwise in specific cases.

COOKIES

When you browse our website, we record your IP address, how long you stay on the page and which page you come from. We perceive the use of cookies to measure website traffic and customize the display of websites as our legitimate interest as an administrator, as we believe that thanks to this we can offer you even better services.

Cookies for advertising targeting will only be processed based on your consent.

Our website can also be browsed in a mode that does not allow the collection of personal data. You can disable the use of cookies on your computer.

SECURITY AND PROTECTION OF PERSONAL DATA

We protect personal data to the maximum extent possible using modern technologies that correspond to the level of technical development. We protect them as if they were our own. We have adopted and maintain all possible (currently known) technical and organizational measures that prevent misuse, damage or destruction of your personal data.

TRANSFER OF PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES

Our employees and associates have access to your personal data. In order to ensure specific processing operations that we cannot provide on our own, we use the services and applications of processors who can protect data even better than us and specialize in the given processing.

They are the providers of the following platforms:

Facebook, Instagram and other social platforms

Google

Reservation system

Bookkeeping

It is possible that in the future we will decide to use other applications or processors to facilitate and improve the quality of processing. However, we promise that in such a case, when choosing, we will place at least the same demands on security and quality of processing on the processor as on ourselves.

DATA TRANSFER OUTSIDE THE EUROPEAN UNION

We process data exclusively in the European Union or in countries that ensure an adequate level of protection based on the decision of the European Commission.

YOUR PRIVACY RIGHTS

In connection with the protection of personal data, you have a number of rights. If you would like to use any of these rights, please contact us via e-mail: [email protected].

You have the right for information, which is already fulfilled by this information page with the principles of personal data processing.

Thanks to the right of access, you can reach out to us at any time and we will provide you with proof within 14 days of what personal data we process and why.

If something changes for you or you find your personal data out of date or incomplete, you have the right to supplement and change your personal data.

You can use the right to restrict processing if you believe that we are processing your inaccurate data, you believe that we are processing it illegally, but you do not want to delete all data, or if you have objected to the processing.

You can limit the scope of personal data or processing purposes. (For example, by unsubscribing from the newsletter, you limit the purpose of processing for sending commercial messages.)

RIGHT TO PORTABILITY

If you would like to take your personal data and transfer it to someone else, we will proceed in the same way as when using the right of access – with the only difference that we will send the information to you in a machine-readable form.

RIGHT TO BE ERASED (TO BE FORGOTTEN)

Your other right is the right to be erased (to be forgotten). We don’t want to forget you, but if you wish, you have the right to do so. In this case, we will delete all your personal data from ourselves / from our system as well as from the system of all sub-processors and backups. We need 30 days to ensure the right to erasure.

In some cases, we are bound by a legal obligation, and, for example, we must register issued tax documents for a period specified by law. In this case, we will delete all such personal data that are not bound by another law. We will inform you by e-mail about the completion of the deletion.

COMPLAINT TO THE AUTHORITY FOR THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

If you feel that we are not handling your data in accordance with the law, you have the right to contact the Office for Personal Data Protection at any time with your complaint. We would appreciate it if you would first inform us of this suspicion so that we can do something about it and correct any errors.

UNSUBSCRIBE FROM NEWSLETTERS AND COMMERCIAL COMMUNICATIONS

If you are our member, we send you e-mails with inspiration, articles or products and services based on our legitimate interest.

If you are not a member yet, we only send them to you based on your consent. In both cases, you can unsubscribe from our emails by clicking on the unsubscribe link in each email sent.

SECRECY

We would like to assure you that our employees and collaborators who will process your personal data are obliged to maintain confidentiality about personal data and about security measures, the disclosure of which would endanger the security of your personal data. At the same time, this confidentiality continues even after the end of contractual relations with us. Your personal data will not be released to any other third party without your consent.

These principles of personal data processing apply from 07/05/2019

Přejít nahoru