fbpx

Všeobecné obchodní podmínky CrossFit Plzeň

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CROSSFIT PLZEŇ

 I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky CrossFit Plzeň (dále jen „VOP“), vydané společností Šimek kovo, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 763, 339 01 Klatovy, IČ: 49193449, zapsanou pod spisovou značkou C 4094 u Krajského soudu v Plzni (dále jen „Poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o využívání služeb sportovního centra CrossFit Plzeň (dále jen „Klientská smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Klient“). Klientská smlouva může být uzavřena písemně nebo ústně, jakož i konkludentní formou (využíváním služeb Poskytovatele). 

Nedílnou součástí Klientské smlouvy jsou VOP, Ceník, Provozní řád CrossFit Plzeň (dále jen „Provozní řád“) a Provozní řád sauny. Klient podpisem Klientské smlouvy či odběrem služeb od Poskytovatele potvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s těmito VOP, Ceníkem, Provozním řádem a Provozním řádem sauny. 

Klientskou smlouvu může uzavřít pouze osoba starší 18 let, která je plně svéprávná. Za osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností uzavírá Klientskou smlouvu jejich zákonný zástupce nebo soudem ustanovený opatrovník. 

II. Údaje o Poskytovateli

Poskytovatel je obchodní společností s ručením omezeným zapsanou pod spisovou značkou C 4094 u Krajského soudu v Plzni s názvem Šimek kovo s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 763, 339 01 Klatovy, IČ: 49193449, s předmětem podnikání mimo jiné „Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness“. 

Poskytovatel provozuje sportovní centrum s názvem CrossFit Plzeň, které se nachází na adrese Technická (Budova K2), 301 00 Plzeň (dále jen „Sportovní centrum“). 

Na internetových stránkách Poskytovatele (dále jen „Internetové stránky“) jsou uveřejňovány veškeré informace týkající se provozu Sportovního centra, aktuality, nabídka a Ceník, stejně jako další údaje vztahující se k činnosti Poskytovatele a provozu Sportovního centra. 

Kde se v těchto VOP hovoří o Poskytovateli, rozumí se tím zaměstnanci Poskytovatele, personál Sportovního centra nebo jiné Poskytovatelem pověřené či zmocněné osoby. 

III. Služby Sportovního centra

Sportovní centrum poskytuje Klientům následující služby: 

provozování posilovny vybavené sportovním náčiním, posilovacími stroji a cvičebními pomůckami, 

pořádání cvičebních lekcí pod vedením školených instruktorů, 

saunování,

provádění masáží různého druhu. 

Definice poskytovaných služeb:

Drop in – Lekce – jednorázový vstup do Sportovního centra na základě předchozí registrace na Vedenou lekci.  Jednorázový vstup je možné realizovat na kteroukoliv Vedenou lekci v průběhu otevírací doby Sportovního centra. Délka vstupu je omezena délkou trvání Vedené lekce. V ceně není zahrnuta žádná další služba.

Drop in – Open gym – jednorázový vstup do Sportovního centra v rámci jednoho dne. Jednorázový vstup je možné realizovat kdykoliv v průběhu otevírací doby Sportovního centra, není časově omezen. V ceně není zahrnuta žádná další služba.

Členství 1 měsíc – Klient může vstupovat do Sportovního centra po dobu jeho platnosti, tj. ode dne jeho zakoupení do uplynutí jednoho kalendářního měsíce. Vstup lze realizovat kdykoliv v průběhu otevírací doby Sportovního centra jak na Vedené lekce, tak Open gym. Počet vstupů v rámci jednoho dne není omezen. Délka jednoho vstupu je časově neomezená. V ceně není zahrnuta žádná další služba.

CrossFit Kids – jednorázový vstup do Sportovního centra na základě předchozí registrace na Vedenou lekci CrossFit Kids. Vstup je možné realizovat na kteroukoliv Vedenou lekci CrossFit Kids v průběhu otevírací doby Sportovního centra. Délka vstupu je omezena délkou trvání Vedené lekce. V ceně není zahrnuta žádná další služba.

On Ramp 4x 90min – služba zahrnuje 4 jednorázové vstupy do Sportovního centra. Jednotlivé vstupy lze realizovat pouze na základě předchozí registrace na a v době Vedené lekce On Ramp. V ceně není zahrnuta žádná další služba.

Osobní trénink 1os. – služba zahrnuje jednorázový vstup do Sportovního centra v rámci jednoho dne. Jednorázový vstup je možné realizovat kdykoliv v průběhu otevírací doby Sportovního centra na základě předchozí domluvy s trenérem Poskytovatele, není časově omezen. V ceně není zahrnuta žádná další služba.

Osobní trénink 2os. – služba zahrnuje jednorázový vstup pro dvě osoby do Sportovního centra v rámci jednoho dne. Jednorázový vstup je možné realizovat kdykoliv v průběhu otevírací doby Sportovního centra na základě předchozí domluvy s trenérem Poskytovatele, není časově omezen. V ceně není zahrnuta žádná další služba.

Sauna jednorázový vstup – vstup do sauny Sportovního centra v rámci jednoho dne. Jednorázový vstup do sauny je možné realizovat kdykoliv v průběhu otevírací doby sauny. Délka jednorázového 

Všechny výše specifikované služby jsou nepřenosné. 

Aktuální nabídka služeb, stejně jako veškeré informace k nabízeným službám jsou zveřejněny na Internetových stránkách a k nahlédnutí na recepci Sportovního centra.

Pravidla pro přihlašování Klientů na rozvrhové akce jsou specifikované v Provozním řádu.  

IV. Registrace

K využívání služeb Sportovního centra je Klient povinen se registrovat v elektronickém systému Poskytovatele (dále jen „ES“). ES vede pro jednotlivé Klienty samostatné účty obsahující identifikační údaje Klienta (viz čl. IV. odst. 5 VOP), aktuálně platné služby předplacené Klientem a jejich stav, jakož i přehled všech Klientem dříve využitých služeb. 

Ke každému samostatnému účtu Klienta Poskytovatel vystaví čipovou kartu (dále jen „Klientská karta“), kterou se Klient prokazuje vždy při vstupu do Sportovního centra. Klientská karta slouží dále k platbě za služby uhrazené z kreditu na účtu Klienta v ES a ke vstupu do sauny.

Pokud k tomu Klient udělí Poskytovateli souhlas, budou funkce Klientské karty nahrazeny otiskem prstu Klienta (dále jen „Otisk prstu“).    

Registraci je možné provést vyplněním registračního formuláře v rezervačním systému na adrese: https://rezervace.crossfitplzen.cz nebo na recepci Sportovního centra. V případě, že Klient provede registraci sám, je třeba registraci dokončit na recepci Sportovního centra. Dokončením se rozumí poskytnutí Otisku prstu nebo vystavení Klientské karty. 

Klient je povinen v registračním formuláři uvést pravdivé a úplné informace, zejména své jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail). 

Registrace v ES je povinná i u jednorázových služeb. 

Obsluha recepce na požádání Klientovi sdělí aktuální stav jeho účtu v ES, zejména výši kreditu a dobu platnosti jednotlivých služeb. Doba platnosti kreditu jsou 3 měsíce od jeho nabytí do účtu v ES. V případě, že Klient kredit v této době nevyčerpá, propadá Poskytovateli.  

Klient je povinen řádně a včas informovat Poskytovatele o změnách údajů evidovaných v ES. Tyto údaje může změnit Klient sám ve svém Profilu v rezervačním systému nebo na recepci Sportovního centra.

V. Cena služeb

Cena jednotlivých služeb poskytovaných Sportovním centrem je uvedena v Ceníku, který je nedílnou součástí Klientské smlouvy. 

Aktuální Ceník je zveřejněn na Internetových stránkách a také k nahlédnutí na recepci Sportovního centra. 

Služby lze uhradit následujícími způsoby:

v hotovosti/platební kartou při uzavření Klientské smlouvy, 

v hotovosti/platební kartou na recepci před poskytnutím služby, nebo

bezhotovostně prostřednictví nákupu přes platební bránu GoPay v internetovém rozhraní rezervačního systému.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu Ceníku. Poskytovatel oznámí Klientovi tuto změnu zveřejněním nového Ceníku na Internetových stránkách. 

Všechny platby jsou bez výjimek nevratné.

VI. Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je povinen poskytovat Klientovi služby dle aktuální nabídky uveřejněné na Internetových stránkách v rozsahu dle Klientské smlouvy nebo objednávky Klienta. 

Poskytovatel je povinen dbát na kvalitu služeb i profesní způsobilost osob, které tyto služby Klientům poskytují. 

Poskytovatel je povinen Klienta na základě jeho žádosti informovat o aktuálním stavu jeho účtu v ES. 

Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech přiměřeně zkrátit otevírací dobu Sportovního centra nebo přerušit jeho provoz. Veškeré změny otevírací doby, přerušení nebo omezení provozu Poskytovatel uveřejní na Internetových stránkách, případně na profilu Sportovního centra na sociálních sítích. 

Poskytovatel je povinen uveřejňovat na Internetových stránkách aktuálně platnou dokumentaci vztahující se k poskytovaným službám, zejména VOP, Provozní řád, Provozní řád sauny, Ceník, nabídku služeb, rozvrhové akce, kontaktní údaje. 

Poskytovatel je oprávněn Klienta vykázat ze Sportovního centra bez nároku na finanční kompenzaci, pokud: 

Klient závažným způsobem porušuje Provozní řád, 

Klient poškozuje vybavení Sportovního centra, prostory Sportovního centra nebo nemovitost, v níž se Sportovní centrum nachází, 

Klient obtěžuje nad míru přiměřenou poměrům ostatní návštěvníky Sportovního centra, 

Poskytovatel má důvodné podezření, že je Klient pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, 

Klient se chová v rozporu s dobrými mravy. 

Poskytovatel je oprávněn zřídit profil Sportovního centra na sociálních sítích (Facebook, Instagram apod.), kde bude uveřejňovat aktuality týkající se Sportovního centra, reklamní a propagační akce, nabídku služeb a další informace. 

VII. Práva a povinnosti Klienta

Klient je oprávněn čerpat služby Sportovního centra, které řádně uhradil. Klient je oprávněn užívat v souladu s Provozním řádem veškeré vybavení Sportovního centra, saunu a zázemí Sportovního centra (šatny, sociální zařízení, posezení). 

Klient je povinen se před začátkem využívání služeb seznámit s Provozním řádem a veškerými jeho změnami, tento Provozní řád dodržovat a dbát pokynů Poskytovatele. 

Klient je povinen užívat služby Sportovního centra přiměřeně svému zdravotnímu stavu a fyzické kondici. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní a fyzický stav Klienta. 

Při využívání služeb Sportovního centra vedených trenérem je Klient povinen řídit se pokyny trenéra. 

Poskytované služby jsou vázány na osobu Klienta uvedeného v ES a jsou nepřenosné. Klient není oprávněn přenechat služby k využití jiné osobě, sdělovat jiné osobě své registrační údaje nebo jí jinak umožnit vstup namísto Klienta. Pro případ porušení této povinnosti smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. 

Podmínky využívání služeb Sportovního centra:

Jednorázové služby – Klient je oprávněn vstoupit do prostor Sportovního centra a čerpat jeho služby pouze na základě řádného uhrazení ceny příslušné služby.

Předplacené služby – Klient je oprávněn vstoupit do prostor Sportovního centra a čerpat jeho služby pouze na základě řádného uhrazení ceny příslušné služby a registrace v ES. Každý další vstup v rámci předplacených služeb bude Klientovi umožněn po předložení Klientské karty nebo načtení otisku prstu na recepci Sportovního centra na základě kontroly totožnosti Klienta v ES. 

Klient, který je mladší 18 let, je oprávněn služby Sportovního centra využívat za doprovodu svého zákonného zástupce. Bez doprovodu zákonného zástupce je Klient mladší 18 let oprávněn využívat služby Sportovního centra pouze po předchozím převzetí odpovědnosti a souhlasu zákonného zástupce.

Klient je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod na majetku Poskytovatele, na nemovitosti, v níž se Sportovní centrum nachází, na životě a zdraví Klienta a ostatních návštěvníků Sportovního centra. 

Klient je oprávněn užívat veškeré vybavení a zařízení Sportovního centra pouze k účelům, ke kterému je určeno. V případě, že Klient nezná nebo si není jist způsobem užívání jednotlivých cvičebních strojů, je povinen informovat pracovníka recepce nebo jinou pověřenou osobu a stroj použít až po náležitém seznámení se způsobem jeho užívání. 

VIII. Doba trvání a ukončení Klientské smlouvy

Klientská smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Klientská smlouva je smlouvou rámcovou, kdy jednotlivé služby budou Klientovi poskytnuty na základě jeho objednávky. 

Klientská smlouva může být ukončena na základě dohody smluvních stran. Neujednají-li si smluvní strany něco jiného, má se za to, že cena předplacených služeb, které Klient nevyčerpal, je nevratná. 

Poskytovatel i Klient jsou oprávněni vypovědět Klientskou smlouvu bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Pokud Klient vypoví smlouvu bez uvedení důvodu, nemá nárok na vrácení ceny za předplacené služby, které nevyčerpal. 

Poskytovatel je oprávněn Klientskou smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud Klient: 

zvlášť hrubým způsobem porušuje Klientskou smlouvu, VOP nebo Provozní řád, Provozní řád sauny, 

poškozuje majetek Poskytovatele nacházející se ve Sportovním centru, nebo nemovitost, ve kterém se Sportovní centrum nachází, 

dopustí se vůči Poskytovateli nebo ve vztahu ke Sportovnímu centru či nemovitosti, ve které se Sportovní centrum nachází, trestného činu, za který bude pravomocně odsouzen, 

zneužije registraci; za zneužití registrace se považuje zejména umožnění využití služeb Poskytovatele jiné osobě, využívání služeb Sportovního centra bez nahlášení vstupu, 

opakovaně /min. 5x/ se nedostaví na Vedenou lekci, aniž by se řádně a včas odhlásil,

pokud poškozuje dobré jméno Poskytovatele.

V případě výpovědi Klientské smlouvy dle tohoto odstavce nemá Klient nárok na vrácení ceny za předplacené služby, které nevyčerpal.

Klientská smlouva zaniká rovněž z důvodu: 

ukončení provozu Sportovního centra, 

zániku prostor nebo nemovitosti, v níž se Sportovní centrum nachází, 

zániku Poskytovatele. 

IX. Odpovědnost Poskytovatele a Klienta

Poskytovatel odpovídá za poškození, ztrátu či zničení věcí Klienta pouze pokud tyto věci byly uloženy v řádně zamčené šatní skříňce. Klient je povinen nahlásit Poskytovateli poškození, ztrátu či zničení jeho věcí bezprostředně po zjištění této skutečnosti, nejpozději při odchodu ze Sportovního centra. Na pozdější ohlášení poškození, ztráty či zničení věcí nebude brán zřetel. Klient je současně povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost pro ohlášení škodné události pojišťovně, případně pro nahlášení zcizení věcí Klienta policejnímu orgánu. 

Klient není oprávněn vnášet do prostor Sportovního centra věci větších rozměrů, které se nevejdou do šatní skříňky. Za tyto věci nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost. 

Klient není oprávněn v šatní skříňce odkládat věci vyšší hodnoty. 

V případě odložení věcí v rozporu s pravidly uvedenými v odst. 2 a 3 tohoto článku, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za jejich případné poškození, ztrátu či zničení. 

Klient je povinen náležitě opatrovat po dobu využívání služeb Sportovního centra klíč od šatní skříňky a dbát, aby nedošlo k jeho ztrátě, odcizení či zneužití. Klient odpovídá za škodu, která Poskytovateli vznikne v důsledku ztráty, odcizení či zneužití tohoto klíče. Při ztrátě klíče od šatní skříňky je Klient povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč, a to při odchodu ze Sportovního centra. Nebude-li smluvní pokuta Klientem uhrazena při odchodu ze Sportovního centra, je Klient povinen tuto uhradit nejpozději do 3 dnů. 

Poskytovatel nenese odpovědnost za zranění nebo úrazy Klienta způsobené nesprávnou manipulací s jakýmkoliv zařízením či vybavením Sportovního centra, nesprávným či nevhodným cvičením nebo nerespektováním pokynů Poskytovatele či trenéra. 

Jakékoliv zranění nebo úraz je Klient povinen bezodkladně nahlásit Poskytovateli, a to nejpozději při odchodu ze Sportovního centra. Na později hlášené úrazy či zranění nebude brán zřetel. Klient je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost pro nahlášení úrazu pojišťovně. 

Klient odpovídá za škodu způsobenou jeho jednáním jiným návštěvníkům Sportovního centra, a to za škodu na životě a zdraví návštěvníků, jakož i za škodu na věcech návštěvníků. 

Klient odpovídá za poškození, ztrátu či zničení majetku Poskytovatele, a to i v případě, že ke škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání Klienta. Klient je povinen nahradit Poskytovateli způsobenou škodu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů, kdy byl k její úhradě vyzván. 

Klient odpovídá za škodu způsobenou na nemovitosti, v níž se Sportovní centrum nachází. Pokud tuto škodu uhradí vlastníkovi nemovitosti Poskytovatel, zavazuje se Klient uhradit částku odpovídající náhradě škody Poskytovateli do 10 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě. 

X. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací v ES uděluje Klient Poskytovateli v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které vyplnil při registraci v ES a poskytl při dokončení registrace na recepci Sportovního centra. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je Klientem udělen na dobu neurčitou.

Tyto osobní údaje budou Poskytovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze Klientů Sportovního centra. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů může Klient kdykoli bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu Sportovního centra nebo předaného osobně pracovníkovi recepce Sportovního centra. 

Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mailu) v ES uděluje Klient Poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb Sportovního centra elektronickými prostředky ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným oznámením zaslaným Poskytovateli. 

Před udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů byl Klient poučen o svých právech dle Nařízení, a dále o skutečnosti, že poskytnutí údajů z jeho strany je dobrovolné. Klient má právo na přístup k osobním údajům a na změnu osobních údajů. Klient má dále právo na přístup k informacím o zpracovávání jím poskytnutých údajů. Na žádost Klienta jej Poskytovatel pravdivě informuje o účelu zpracovávání, kategoriích, zdrojích, povaze automatizovaného zpracovávání a příjemcích jeho údajů. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo jsou tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání, může požádat Poskytovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu, zejména o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci jeho údajů. Nebude-li Klientovi vyhověno, může se za účelem sjednání nápravy obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Správcem údajů poskytnutých ze strany Klienta je Poskytovatel, který může jejich zpracováním pověřit v souladu s Nařízením další zpracovatele, s čímž Klient souhlasí. Dále mohou být poskytnuté údaje zpracovávány jinými osobami ve smyslu Nařízení na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem. Správce, jeho zpracovatelé, popř. jiné osoby budou osobní údaje Klienta zpracovávat manuálně, v automatizovaně vedené databázi, v rozsahu a k účelu vymezeném výše. Osobní údaje Klienta mohou být zpřístupněny či sdělovány obchodním zástupcům Poskytovatele, smluvním partnerům Poskytovatele, reklamním agenturám, zpracovatelům Poskytovatele a jiným osobám, které jsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem nebo jeho zpracovateli údajů. 

Poskytovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly Klientem poskytnuty. Zaměstnanci Poskytovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s Poskytovatelem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu. 

Klient prohlašuje, že byl ze strany Poskytovatele informován o možnosti předání jím poskytnutých osobních údajů jinému správci, a to v souladu a za podmínek uvedených v Nařízení, za účelem nabízení obchodu a služeb, a s tímto výslovně souhlasí. 

V případě, že Klient požaduje provést úplný výmaz jeho údajů, resp. odejmout svůj souhlas se zpracováváním jeho údajů, je povinen požádat o tento úkon písemně Poskytovatele, který zajistí, aby poskytnutá data nebyla jakýmkoli způsobem dále zpracovávána. 

XI. Změna VOP a Provozního řádu

Znění VOP může Poskytovatel v souladu s ustanovením § 1752 občanského zákoníku jednostranně změnit, přičemž změnu VOP oznámí Klientovi nejpozději 1 týden přede dnem, kdy má změna VOP nabýt účinností. 

Poskytovatel oznámí Klientovi změnu VOP zveřejněním nového znění VOP na Internetových stránkách, a současně zveřejněním v účtu Klienta v ES. Poskytovatel rovněž změnu VOP uveřejní na recepci Sportovního centra, a to s předstihem alespoň 1 týden přede dnem nabytí účinnosti nových VOP. 

Klient je oprávněn změnu VOP odmítnout a Klientskou smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět. Odmítnutí VOP spojené s výpovědí Klientské smlouvy musí Klient doručit Poskytovateli přede dnem nabytí účinnosti nových VOP. Výpovědní doba činí 14 dní a počíná běžet ode dne následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli. 

Neodmítne-li Klient nové znění VOP přede dnem nabytí jejich účinnosti, má se za to, že s novým zněním VOP souhlasí. 

Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Provozní řád a Provozní řád sauny. Aktuální znění Provozního řádu a Provozního řádu sauny je zveřejněno na Internetových stránkách.

XII. Doručování

Klient je povinen doručovat veškeré písemnosti Poskytovateli na adresu jeho sídla, osobně na recepci Sportovního centra, nebo elektronicky na emailovou adresu [email protected].

Poskytovatel je povinen doručovat veškeré písemnosti Klientovi na adresu uvedenou v Klientské smlouvě nebo v ES, osobně předáním Klientovi nebo elektronicky na emailovou adresu uvedenou v ES. 

XIII. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v Klientské smlouvě, VOP nebo Provozním řádu a Provozním řádu sauny se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Klientskou smlouvu, která byla uzavřena písemně, lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody smluvních stran, a to formou písemných dodatků. 

Je-li nebo stane-li se jakékoliv ustanovení Klientské smlouvy, VOP nebo Provozního řádu a Provozní řádu sauny (dále jen „Smlouva“) neplatným, odporovatelným či nevynutitelným, nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ustanovení Smlouvy, lze-li dotčené ustanovení oddělit od Smlouvy jako celku, a lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznaly-li by tuto neplatnost smluvní strany včas. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejvíce podobné neplatnému, odporovatelnému nebo nevynutitelnému ustanovení. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nicotné z důvodu jeho neurčitosti nebo nesrozumitelnosti, stává se toto ustanovení platným a účinným, vyjasní-li si dodatečně smluvní strany jeho obsah.

Poskytovatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z Klientské smlouvy nebo z její části na třetí osobu, s čímž Klient souhlasí, a to i pro případ, že již bylo započato s plněním Klientské smlouvy. Postoupení smlouvy má účinky jen ve vztahu k plnění, které dosud nebylo poskytnuto. O postoupení práv a povinností z Klientské smlouvy je Poskytovatel povinen bezodkladně Klienta písemně informovat. Postoupení je účinné ode dne doručení oznámení o postoupení Klientovi. 

PROVOZNÍ PODMÍNKY TĚLOCVIČNY

I.

Je-li osoba přihlášena či zaregistrována na vedenou lekci nebo je-li osoba přihlášena či zaregistrována na nevedenou lekci (dále jen „open“) a zároveň je-li uživatelem Facebooku, je povinna požádat správce uzavřené Facebook skupiny CrossFit Plzeň na adrese https://www.facebook.com/groups/607570192784664/ o schválení přijetí do této skupiny. 

II.

Osoba specifikovaná v čl. I.  je povinna pro veškerou komunikaci týkající se vedených lekcí a open využívat emailovou adresu [email protected]

Na dotazy, připomínky a jinou komunikaci, která nebude zaslána na emailovou adresu nemusí být brán zřetel. 

Provozovatel CrossFit Plzeň je povinen odpovídat výhradně na komunikaci vedenou na emailové adrese. 

III.

Právo odhlásit se z lekce má osoba uvedená v čl. I. dvanáct hodin před zahájením vedené lekce. 

Právo přihlásit se na vedenou lekci nebo open má osoba specifikovaná v čl. 1 nejpozději jednu hodinu před zahájením vedené lekce. To neplatí, je-li na vedené lekci nebo open přihlášeno více než pět osob, pak je možno se na lekci přihlásit i těsně před jejím začátkem. 

Nebude-li na vedenou lekci přihlášeno více než tři osoby, má provozovatel CrossFit Plzeň právo na zrušení lekce. 

IV.

Osoby uvedené v čl. I. jsou povinny rezervovat vedenou lekci nebo open pouze přes rezervační systém nebo mobilní aplikaci. 

Využívá-li osoba uvedená v čl. I. opakovanou automatickou platbu přes GoPay za měsíční členství a nedostaví se na zapsanou vedenou lekci, je provozovatel CrossFit oprávněn strhnout této osobě poplatek 100,- Kč jako trest za neúčast na lekci.

Využívá-li osoba uvedená v čl. I. jednorázovou platbu za měsíční členství a nedostaví se na zapsanou vedenou lekci, je provozovatel CrossFit oprávněn strhnout této osobě 1 den z aktivního členství jako trest za neúčast na lekci.

V.

Přečtením těchto podmínek uděluji souhlas s účastí na fyzických trénincích, které budou vedeny trenéry s licencí k tomu účelu potřebnou. 

Jsem si plně vědom/a, že vedené lekce mohou být fyzicky namáhavé, a proto vedené lekce mohou způsobit zdravotní rizika. 

Přečtením těchto podmínek prohlašuji, že nahlásím trenérovi právě vedené lekce veškerá svá zdravotní omezení. Dále prohlašuji, že jsem-li si vědom/a jakýchkoli situací, které by mě mohly při vedené lekci ohrozit, budu je konzultovat s trenérem právě vedené lekce. 

Veškerá zdravotní omezení jsem povinna/povinen konzultovat se svým lékařem a zjistit tak vhodnost cviků pro mou osobu. 

VI.

Přečtením těchto podmínek prohlašuji, že jsem si vědom/a následků spojených s odpovědnosti za způsobenou škodu na majetku a zdraví. 

Přečtením těchto podmínek prohlašuji, že se budu chovat v souladu s pokyny trenéra vedené lekce a dobrými mravy, abych zamezil/a možnému vzniku škody a újmy. 

VII.

Souhlasím, že mohou být během tréninku pořizovány fotografie či videozáznamy mé osoby, které potom mohou být použity na webových stránkách CrossFit Plzeň či na jiných sociálních sítích a na dalších propagačních a reklamních materiálech.

VIII.

Obslužný personál CrossFit Plzeň se zavazuje poskytnout veškerou součinnost při předcházení možného vzniku škody na vnesených věcech. 

Osoby uvedené v čl. I. jsou povinny používat uzamykatelné skříně v prostorách šaten, kam si odloží své vložené věci. Za ně pak provozovatel CrossFit Plzeň nenese odpovědnost. 

Pro parkování jsou vyhrazeny parkovací stání přímo před prostory tělocvičny, nikoliv u dalších sousedních firem. 

IX.

Jsem-li osobou mladší osmnácti let, jsem povinen oznámit svou zamýšlenou účast na vedené lekci nebo open svému zákonnému zástupci, který je povinen před konáním vedené lekce nebo open zaslat na emailovou adresu [email protected] souhlas s účastí svého dítěte na vedené lekci nebo open. 

Bez provedeného souhlasu zákonného zástupce má provozovatel CrossFit Plzeň právo odmítnout mladistvého do cvičebních prostor vpustit.

X.

Osoby uvedené v čl. I mají možnost zakoupit si lekci jednorázovým poplatkem přes platební bránu GoPay skrze náš online rezervační systém. Rovněž mají možnost si zakoupit měsíční členství nebo nastavit opakovanou automatickou měsíční platbu za členství přes platební bránu GoPay. 

Opakovaná platba za následující členství bude uživateli stržena 5 dní před koncem současného členství. V případě neúspěšné platby se tak bude dít každý den do konce aktivního členství. 

Pokud platba z jakéhokoliv důvodu neproběhne, automaticky se ruší opakovaná platba a uživatel tím přijde o garanci ceny. 

Všechny platby jsou bez výjimek nevratné.

Pro úspěšné provedení plateb doporučujeme klientům hlídat si platnost karty, denní limity a dostatečný zůstatek na účtě. 

XI.

Osoby uvedené v čl. I mají možnost nabít si libovolnou částku v hotovosti na svůj uživatelský účet. Peníze lze čerpat k nákupu na baru nebo k placení jednorázových vstupů na lekce. Kredit na účtě, na kterém po dobu 3 měsíců nebude provedena na recepci žádná útrata, automaticky propadá bez možnosti vrácení. 

XII.

Zrušení opakovaných plateb nastavených přes platební bránu GoPay:

Pro zrušení opakované platby je osoba v čl. I povinna kontaktovat poskytovatele přes email na adresu [email protected] minimálně 14 dní před ukončením platného členství. 

XII.

Pozastavení členství je možné pouze z vážných zdravotních důvodů a to v minimální délce 30 dnů. 

XIII.

Rezervační systém umožňuje funkci „Nabídnout lekci“ v případě plného zaplnění lekce i méně než 12h před jejím začátkem. Stisknutím tlačítka „Nabídnout“ dává člen své místo v lekci k dispozici ostatním zájemcům, kteří nabídku můžou využít a místo si tak vyměnit.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 27.12.2023

Přejít nahoru