fbpx

Provozní řád CrossFit Plzeň

Provozní řád

I. Definice pojmů

 1. Poskytovatel – Šimek kovo s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka 763, 339 01 Klatovy, IČ: 49193449
 2. Klient – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb Sportovního centra CrossFit Plzeň.
 3. Sportovní centrum – provozovna Poskytovatele s názvem CrossFit Plzeň, nacházející na adrese Technická, 301 00 Plzeň, ve které jsou realizovány služby Poskytovatele. 
 4. Internetové stránky – webové stránky Poskytovatele umístěné na adrese: https://crossfitplzen.cz

II. Úvodní ustanovení

 1. Tento provozní řád CrossFit Plzeň (dále jen „Provozní řád“) upravuje vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta využívajícího služby Poskytovatele při poskytování tělovýchovných a sportovních služeb. 
 2. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví Klientů Sportovního centra. 
 3. Aktuální znění Provozního řádu je uveřejněno na Internetových stránkách a na recepci Sportovního centra. 

III. Provozní doba Sportovního centra

 1. Sportovní centrum je otevřeno denně, včetně víkendů a většiny státních svátků nebo dnů volna. Otevírací doba Sportovního centra se řídí dle aktuálního rozpisu v rezervačním systému na adrese: https://rezervace.crossfitplzen.cz
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit otevírací dobu Sportovního centra dle potřeby. 

IV. Pravidla chování ve Sportovním centru

 1. Klient je povinen do prostor Sportovního centra vstupovat pouze v oblečení a obuvi, které jsou vhodné ke cvičení. Obuv musí být pevná a čistá. V případě, že Klient nebude mít vyhovující oblečení a obuv, je personál Sportovního centra oprávněn Klienta vykázat bez nároku na finanční kompenzaci. 
 2. Klient je povinen dbát pokynů a nařízení personálu Sportovního centra, stejně tak respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách Sportovního centra.
 3. Klient užívá veškeré zařízení Sportovního centra na své vlastní nebezpečí. Před začátkem cvičení je Klient povinen zkontrolovat, zda příslušné zařízení Sportovního centra nejeví známky poškození, které by bránilo jeho bezpečnému užití. V případě zjištění jakékoliv závady či poškození je Klient povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit personálu Sportovního centra. Cvičení s takovým zařízením je zakázáno. 
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv z důvodu nadměrného vytížení omezit dobu užívání některých posilovacích strojů či jiného vybavení Sportovního centra. 
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit užívání vybavení Sportovního centra pro účely Vedené lekce.
 6. Po skončení cvičení je Klient povinen po sobě uklidit cvičební pomůcky na místo vyhrazené k jejich uložení a uvést posilovací stroje zpět do jejich původní polohy. V případě znečištění posilovacích strojů nebo cvičebních pomůcek je Klient povinen tyto očistit desinfekčními prostředky, které jsou Klientům k dispozici na požádání u personálu Sportovního centra. 
 7. Poskytovatel neodpovídá za zdravotní stav a fyzickou kondici Klienta. Klient sám uváží své aktuální schopnosti, případně je bude konzultovat s lékařem. Poskytovatel může žádat, aby Klient předložil písemné potvrzení lékaře, že je Klient způsobilý pro výkon sportovních aktivit, které jsou součástí služeb Sportovního centra. 
 8. Poskytovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením Sportovního centra či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením Klientovi zodpoví personál Sportovního centra. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.
 9. Při využívání služeb Sportovního centra nesmí Klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků Sportovního centra. 
 10. K převlékání a odložení oblečení a ostatních osobních věcí slouží výhradně šatna, ve které jsou k dispozici uzamykatelné skříně. Za věci v nich uložené pak Poskytovatel nenese odpovědnost. 
 11. Klient je povinen udržovat v celém prostoru Sportovního centra pořádek, ukládat odpad na místech k tomu určených. 
 12. Klient užívá prostory Sportovního centra pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržuje v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
 13. Personál Sportovního centra je oprávněn kdykoliv upozornit Klienta, který svým chováním porušuje Provozní řád, zejména pokud ruší nebo omezuje ostatní návštěvníky Sportovního centra, na možnost ukončení jeho vstupu, pokud s tímto chováním nepřestane. Při neuposlechnutí je personál Sportovního centra oprávněn vyzvat Klienta, aby Sportovní centrum opustil. 
 14. Do prostor Sportovního centra je zakázáno vnášet zbraně, manipulovat s otevřeným ohněm a nebezpečnými látkami. 

V. Vedené lekce a Open gym

 1. Rozvrhové akce Poskytovatele jsou rozděleny na Vedené lekce a Open gym. Vedená lekce probíhá pod dohledem trenéra Poskytovatele. Open gym je volnou rozvrhovou akcí, kdy Klient využívá prostory Sportovního centra pro svůj osobní sportovní výkon.
 2. Klient je povinen registrovat se na Vedenou lekci přes rezervační systém na adrese: https://rezervace.crossfitplzen.cz
 3. Rozvrhové akce jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. 
 4. Právo odhlásit se z dopolední Vedené lekce má Klient dvanáct hodin před zahájením Vedené lekce. 
 5. Právo odhlásit se z odpolední Vedené lekce má Klient dvanáct hodin před zahájením Vedené lekce.
 6. Právo přihlásit se na Vedenou lekci má Klient nejpozději jednu hodinu před zahájením Vedené lekce.  Je-li na Vedenou lekci nebo přihlášeno více než pět osob, pak je možno se přihlásit i těsně před jejím začátkem. 
 7. Nebudou-li na první dopolední Vedenou lekci nebo přihlášeny více než tři osoby, má Poskytovatel právo na zrušení Vedené lekce nebo Open gymu. 
 8. Nebudou-li na odpolední Vedenou lekci přihlášeny více než dvě osoby, má Poskytovatel právo změnit Vedenou lekci na Open gym. 
 9. V případě, že není na Vedenou lekci přihlášena žádná osoba, má Poskytovatel právo zpřístupnit prostory Sportovního centra až na následující Vedenou lekci.  
 10. Nedostaví-li se Klient na zaregistrovanou Vedenou lekci bez včasné omluvy, je poskytovatel oprávněn zkrátit členství Klienta o jeden den. 
 11. Klient je povinen pro veškerou komunikaci týkající se Vedených lekcí a Open gymu využívat emailovou adresu [email protected]. Na dotazy, připomínky a jinou komunikaci, která nebude zaslána na emailovou adresu nemusí být brán zřetel. Poskytovatel je povinen odpovídat výhradně na komunikaci vedenou na emailové adrese. 
 12. Je-li Klient uživatelem Facebooku, má povinnost požádat správce uzavřené Facebookové skupiny CrossFit Plzeň na adrese https://www.facebook.com/groups/607570192784664/ o schválení přijetí do této skupiny. 
 13. V případě náhlé nutnosti odhlášení se z Vedené lekce může Klient požádat o omluvu v uzavřené Facebookové skupině uvedené v bodu 12. 

VI. Poskytování služeb osobám mladším 18ti let

 1. Osoby mladší osmnácti let (dále jen „Nezletilí“) jsou povinny oznámit svou zamýšlenou účast na Vedené lekci nebo Open gymu svému zákonnému zástupci, který je povinen alespoň jednu hodinu před konáním Vedené lekce nebo Open zaslat na emailovou adresu [email protected] souhlas s účastí Nezletilého na Vedené lekci nebo Open gymu. 
 2. Bez provedeného souhlasu zákonného zástupce má Poskytovatel právo odmítnout vstup Nezletilého do prostor Sportovního centra.
 3. Nezletilý je povinen při vstupu do Sportovního centra oznámit personálu, že je osobou mladší 18 let.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Klient bere na vědomí, že pro vstup do Sportovního centra a využívání služeb Poskytovatele může být vyžadován otisk prstu. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Klient uděluje souhlas s účastí na fyzických trénincích, které budou vedeny trenéry s licencí k tomu účelu potřebnou. 
 3. Klient prohlašuje, že se bude chovat v souladu s pokyny personálu Sportovního centra a dobrými mravy, aby zamezil možnému vzniku škody a újmy. 
 4. Klient souhlasí s pořizováním fotografií či videozáznamů během Vedené lekce či Open gymu, které mohou být použity na Internetových stránkách či sociálních sítích a na dalších propagačních a reklamních materiálech Poskytovatele.
 5. Poskytovatel má právo změnit Provozní řád. Veškeré změny Provozního řádu Poskytovatel uveřejní na Internetových stránkách a na recepci Sportovního centra. 
 6. Provoz Sportovního centra se v souvislosti s epidemiologickou situací Covid-19 řídí platnými opatřeními Vlády ČR.
 7. Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2022. 
Přejít nahoru